• 01/08/2016
  • 31/12/2018

Какво целим :

Основна цел: Постигането на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етническите малцинства в община Бургас

Специфични цели: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система ученици от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, подпомагане изграждането им като пълноценни граждани и постигането на успешна професионална, социална и личностна реализация чрез:

• подобряване на условията за равен достъп до училищно образование в бургаските училища, засилване на мотивацията на учениците, обучаващи се в тях и техните родители за участие в образователния процес за намаляване броя на отпадналите от образователната система ученици;

• повишаване на качеството на образованието в шест основни училища и три професионални гимназии в Бургас, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили международна закрила посредством допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;

• възпитаването на бургаските ученици в дух на толерантност чрез включването им в съвместни дейности на ученици от различни етноси;

• създаване на условия за успешна социализация и професионална реализация на учениците от етническите малцинства и увеличаване броя на тези, които продължават образованието си в гимназиалния етап;

• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Основни дейности :

В проекта са включени 6 основни и 3 професионални училища. Дейностите са насочени към допълнителна работа с децата по български език и литература, за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал, подобряване на образователната среда, съхраняване и развиване на културната идентичност, осигуряване на психологическа подкрепа, кариерно консултиране и професионално ориентиране за продължаване на образованието в гимназиален етап.

Важна част от проекта е и работата с родителите, за доброто взаимодействие с които ще партнира неправителствената организация „Областен ромски съюз“.От съществено значение за успешната интеграция и социализация на учениците от етническите малцинства е и активната работа за преодоляването на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход. В резултат от изпълнението на проекта очакваме намаляване на отпадналите от системата ученици, увеличаване на учениците, продължаващи образованието си в гимназиален етап, увеличаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система ученици от етническите малцинства.В мерките по образователна интеграция ще се включат 746 ученици от етническите малцинства, като 700 от тях очакваме да бъдат трайно интегрирани.

Стойност на инвестицията :

Бюджет на проекта: 650874,24 лева
БФП: 650874,24 лева

Проект BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в Община Бургас“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., Процедура «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.