• 09/09/2020
  • 09/03/2022

Какво целим:

Проектът има за цел да надгради съществуващи услуги на територията на община Бургас, чрез въвеждане на добри практики от други Европейски градове, за предотвратяване на образуването и подготовката за повторна употреба на битови отпадъци, в частност мебели.

Какво планираме:

Демонстрационната дейност по проекта е въвеждане на модел за подготовка за повторна употреба на едрогабаритни отпадъци от бита, по-конкретно подготвени за изхвърляне мебели от домакинствата. Тя се съпътства от целенасочена кампания и разработване на информационна платформа „Пътеводител за разделно събиране на отпадъци от домакинствата“, с които ще се насърчава и мотивира разделното събиране и предотвратяването на образуването на отпадъците в ежедневието. Дейностите в проекта се отнасят към най-високия приоритетен ред в йерархията на управление на отпадъците – предотвратяване на образуването на отпадъци и подготовката им за повторна употреба.

Резултати:

Предотвратени 63 тона едрогабаритни отпадъци, като негодните за ремонт мебели се рециклират от „Кроношпан“ за влагане като суровина в производството.

Контакти:

Веселина Димитрова

056907272

vh.dimitrova@burgas.bg

Стойност на инвестицията

„Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на Община Бургас“,

Бюджет на проекта:

300 143,40 лева