• 09/11/2019
  • 09/08/2023

Какво целим :

Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Бургас и дружеството – оператор на обществен транспорт „Бургасбус“ ЕООД. Страните участват в установеното партньорство съобразно своите компетенции, водени от:

– необходимостта от сътрудничество за целите на подготовката и изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“,

– нуждата от полагане на съвместни усилия в изпълнение на програмните и стратегически документи на Община Бургас, насочени към опазване на чистотата на атмосферния въздух и околната среда,

– общото разбиране за значението на системите за обществен транспорт за развитие на устойчива градска мобилност, здравословна и качествена градска среда.

Със закупуването на новите електрически превозни средства ще се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с вредни емисии, замърсяването с ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия. Подобрената система за градски транспорт се очаква да доведе до намаляване на ползването на лични автомобили, което ще спомогне за намаляване на задръстванията и неприятните последствия от тях, а оттам и за подобряване качеството на въздуха и намаляване нивото на замърсителите.

 

Основни дейности :

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

Доставка и въвеждане в експлоатация на 56 бр. електрически автобуса в едно с 56 бр. зарядни станции и допълнително оборудване към тях.

Дейности по информация и публичност.

Инженеринг и строителен надзор.

Предоставяне на застрахователни услуги.

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за електронна билетна система и автоматично позициониране на превозни средства на борда на 56 електрически автобуси и интеграция към съществуващи системи за управление на обществения транспорт в Община Бургас.

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 82 043 674,80 лева
БФП: 65 000 000 лева
Собствен принос: 2 072 541,53 лева

Проект № BG16M1OP002-5.004-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ е финансиран с АДБФП № BG16M1OP002-5.004-0003-C02, процедура за предоставяне на БФП BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух”, приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Резултати от проекта :

Проектът цели приоритетно разрешаване на един от основните проблеми, свързани с качеството на атмосферния въздух в Община Бургас  – замърсяването с ФПЧ10. В резултат от изпълнението на проекта, освен подмяната на автопарка на общинския превозвач с  10 бр. 18 метрови – съчленени електрически автобуса, марка Irizar, модел iebus 18 NG, в едно с 10 бр. зарядни станции за тях, 34 бр. 12 метрови – електрически автобуса, марка Irizar, модел iebus 12 NG, в едно с 34 бр. зарядни станции за тях и 12 бр. 9 метрови електробуса, марка YUTONG, модел ZK6890BEVG, в едно с 12 бр. зарядни станции за тях,  ще се реализират спестявания от близо 70,44 тона NOx и 3,93 тона PM10 годишно.

Контакти:
Елена Иванова,
Главен експерт в Дирекция „Стратегическо развитие“, Община Бургас
тел.: 056 878 738
e-mail : e.ivanova@burgas.bg