• 03/02/2009
  • 04/05/2011

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Цели:

Общата цел на проектното предложение е да допринесе за осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансирано и устойчиво развитие на Бургаски агломерационен ареал. Тя е в пълно съответствие с Основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – да се осигури подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.

Специфични цели:
► Да се насърчат и развият културните ценности и изяви на населението чрез модернизиране културната инфраструктура на сградите на Младежки Културен Център, Сцена на открито „Охлюва“ и Културен Център „Морско Казино“ в гр. Бургас;
►Да се създадат условия за равен достъп до културните дейности и участие в тях за всички групи население, както и за гостите на Община Бургас;
► Да се подобри състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност в обновените сгради.

Заложени дейности:

Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2. Избор на фирма за подготовка и организация на тръжни процедури за изпълнение на проекта
Дейност 3. Изработване и съгласуване на технически проекти
дейност 4. Доставка на оборудване за МКЦ, КЦ „Морско Казино“, Открита Сцена „Охлюва“
дейност 5. Осъществяване на авторски и строителен надзор на строителните дейност
дейност 6. Въвеждане на обектите в експлоатация и сертифициране по ЗЕЕ
дейност 7. Дейности за визуализация и публичност на проекта
дейност 8. Отчетност, мониторинг и одит по проекта

Постигнати резултати:

√ Обновена сграда на КЦ „Морско казино“ Бургас;
√ Обновено пространство на открита сцена „Охлюва“;
√ Доставено оборудване и обзавеждане за КЦ „Морско казино“ Бургас и открита сцена „Охлюва“.

Стойност на инвестицията

Подобряване културната инфраструктура в община Бургас

Бюджет на проекта: 5 546 123, 00 лв.

Преди

Сега