• 05/06/2020
  • 29/03/2022

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Какво целим?

Общинското депо за неопасни отпадъци Братово е въведено в експлоатация през 1982г. На него са депонирани битови и строителни отпадъци генерирани от общините Камено и Бургас. През 2015г. след прилагане на регионалния принцип за управление на отпадъците депото е спряно от експлоатация и се предприемат мерки за неговата рекултивация.

Какво планираме?

Техническата рекултивация на депото обхвана дейностите по почистване на площи от замърсени почви, предепониране на отпадъците, оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището. Положени са бентонитова хидроизолация, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус. Оформени са  канавки за отвеждането на повърхностните води и е изграден ретензионен басейн, част от системата за третиране на инфилтратни води от депото.

Постигнати резултати:

Извършена техническа рекултивация върху  117 дка на депо Братово. Рекултивационните мероприятия осигуряват:

  • Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване;
  • Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото;
  • Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци;
  • Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците;
  • Създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда;

Приета Техническа рекултивация с Протокол от 17.09.2021г. по реда на Наредба 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени.

Контакти:

Мариела Гъркова – Координатор проект

Тел. 056/907430

m.garkova@burgas.bg

Стойност на инвестицията

Проект № BG16M1OP002-2.010-0034 „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“

Бюджет на проекта: 7 951 764,13 лв.

Преди

Сега