• 01/01/2016
  • 31/12/2021

Какво целим?

Проектът има за цел да демонстрира истинския потенциал от внедряване на умни решения в градска среда и стойността, която добавят в икономическото, социалното и екологичното развитие на градовете, както и да насърчи възприемането на интегриран подход за прилагане на дигитални решения и събирането и ползването на данни за подобряване на свързаността на съществуваща и в процес на проектиране и изграждане инфраструктура. Също така, като основен приоритет е заложено и стимулирането за създаване на следващо поколение дигитални услуги, които да осигурят на гражданите по-добри алтернативи при ползването на градски транспорт или по отношение на подобряването на енергийната ефективност, което ще подобри градската мобилност, енергийната ефективност, жилищното настаняване, устойчивостта и икономическото развитие на градовете като цяло.

Партньори

  • Водещи градове: Лисабон, Лондон и Милано;
  • „Следващи градове“: Бургас, Бордо и Варшава;
  • 6 междусекторни партньора и 22 секторни партньора.

Реализирани дейности

Водещите градове реализираха съвкупност от мерки в определени целеви райони от териториите си, в три основни направления – Хора (активно включване на гражданите в ползването на споделени услуги, внедрени в следствие на приложени иновативни решения), Места (надграждане на съществуваща или създаване на нова инфраструктура в областта електрическата мобилност, енергийна ефективност на сгради, системи за устойчиво управление на енергията и умно улично осветление) и Платформи (надграждане на съществуваща или създаване на нова споделена градска платформа, която работи с данни, предоставяни от широк набор от източници, включващи данни от сензори и традиционни статистически данни, ползвайки отворени технологии и стандарти). „Следващите“ градове приложиха част от мерките, вече осъществени във водещите градове, като реплика и надграждане на успешните им практики. В тази връзка, в рамките на проекта, Община Бургас  предприе необходимите действия за прилагане на мерки и възприе интегриран подход при прилагане на умни решения, съобразени с даденостите и потенциала на града, след осъществено предварително проучване.

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 373 725 евро
БФП: 373 725 евро
Проектът се финансира по програма Хоризонт 2020.