Какво целим :

Подобряване достъпа до предучилищно образование и намаляване на броя на неприетите деца в детски градини в Община Бургас.

Основни дейности :

Строителство на филиал в кв. Черно море към „ЦДГ №4 „Калинка“, в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море – гр. Бурга.

Стойност на инвестицията :

Бюджет на проекта: 10 000 000 лева
Собствен принос: 10 000 000 лева

Проект „Строителство на нови детски градини с цел подобряване на достъпа до предучилищно образование“ е финансиран от Община Бургас със собствени бюджетни средства.

Резултати от проекта :

Осигурен достъп до предучилищно образование за 52 деца.