• 10/05/2016
 • 31/12/2021

Какво целим :

Основна цел на проекта е превенция на социалното изключване в община Бургас, чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие.

Проектът дава възможност да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа да здравна грижа. Подпомага формирането на родителски умения, създавена на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и подобряване на семейната среда. Повишава училищната готовност на децата за включване в образователната система. Подпомага предотвратяването на изоставянето и настаняването на деца в специализирани институции. Проектът цели изграждане на специални умения за отглеждане на деца с увреждания и покрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас.

Основни дейности :

 1. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“.
 • Специалисти: Педиатър, Мед. сестра, Стоматолог, Медиатор
 1. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещение на детска градина“.
 • Специалисти: Гинеколог, Мед. сестра, Акушер, Психолог, Юрист, Соц. работник, Медиатор
 1. „Ранна интервенция на уврежданията“.
 • Специалисти: Педиатър, Соц. работник, Логопед, Рехабилитатор, Психолог, Медиатор
 1. „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“.
 • Специалист: Специален педагог
 1. „Допълнителна педагигическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“.
 • Специалисти: Педагог, Пом. възпитател/медиатор
 1. „Семеен център за деца от 0 до 3 години.
 • Специалисти: Мед. сестра, Детегладач.

Този проект разширява създадените по Проект за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. В дейностите по проекта са вклчени 1446 деца, бъдещи и настоящи родители.

 

Стойност на инвестицията :

Бюджет на проекта: 658194,24 лева

Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01„Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“, гр. Бургас се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.