Цели на проекта:

Проектът цели да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на град Бургас.

Постигнати резултати:

√ създаване на иновативно културно събитие – Фестивал на изкуствата „Включи града“;
√ обогатяване на културния календар на Бургас и да има принос към културната идентичност на Бургас;
√ облагородяване на градската инфраструктура;
√ осигуряване на условия за равен достъп на нови групи: социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси;
√ развиване на нови форми на културна изява, нови и иновативни форми за промотиране на културното събитие.

Стойност на инвестицията

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Бюджет на проекта: 125 270 лв.
ДБФП № BG161PO001/1.1-10/2010/004