• 16/03/2022
  • 16/09/2023

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Какво целим:

Основната цел на проекта е да се увеличи дела на използването на енергия от възобновяем източник-геотермална енергия в брутното крайно енергийно потребление и постигане на декарбонизация на сградата на детска ясла № 3 в гр. Бургас.

Основни дейности:

♦ Изпълнение на СМР за изграждане на геотермална термопомпена инсталация и инсталиране на вентилаторни конвектори в детска ясла №3, гр. Бургас;
♦ За покриване на отоплителния и охладителен товар на сградата, както и битово горещо водоснабдяване са избрани два броя агрегати с параметри: – отоплителна мощност 85,8 kW; – охладителна мощност 66 kW;
♦ Ще се използва постоянната температурата на земята, като източник на топлина/студ чрез 22 броя затворени /сухи, неводочерпещи/ геотермални сондажи от +5 ºС до +23ºС с дълбочина от 100 m до 120 m;
♦ Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация и инсталиране на вентилаторни конвектори за открит таван и подовостенен монтаж, с възможност за работа в режим на отопление и охлаждане. Топлоносител с гореща вода с параметри 45/40° С, а студоносител 12/17° С ще се осигуряват от термопомпените агрегати;
♦ Обмяна на добри практики с Норск Енерджи – партньор от Норвегия.

Очаквани резултати:

В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в административната сграда, ще се допринесе за:

√ Инсталирани мощности за производство на енергия от геотермална енергия – 171.6 kW;
√ Очаквано производство от геотермална енергия – 234 414 kWh/г.;
√ Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 – 276.61 tCO2.

Контакти:

Камер Ахмедов

Координатор проект, гл. експерт в дирекция „Стратегическо развитие“

056 / 907 259

k.ahmedov@burgas.bg

Стойност на инвестицията

Проект  №BGENERGY-1.002-0004-C02 „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“

Бюджет на проекта: 543 345,45 лв. с ДДС лева

51 027,60 лв. бюджет на партньора Норск Енерджи-Норвегия

Преди

Сега