Цели на проекта:

Специфичните цели на проекта са въвеждане на иновативен съвместен подход за управление на природните и културно-историческите ресурси допринасящи за повишаване качеството на живот.
Основният резултат на проекта е създаването на мрежа от „зелени коридори“ обединяващи ключови елементи на природно, културно-историческото наследство в трансграничния регион. Мрежата служи за платформа за приоритезиране и разработване на бъдещи проекти, които ще облагодетелстват местните общности.

Дейностите по проекта:

♦ подготовка на проучване на съществуващото състояние на природния, културен и исторически потенциал на двата региона – Бургас, Къркларели;
♦ организиране на експертни форуми за генериране на идеи за потенциалните „зелени коридори“ в двете области – Бургас и Къркларели и тяхното устойчиво управление;
♦ развиване на концепция и технически дизайн на пилотен „зелен коридор“ на територията на Бургас;
♦ подготовка и изработване на интерактивен пътеводител за популяризиране на концепцията за зелени коридори в регионите на Бургас и Къркларели
♦ организиране на трансгранична конференция „Зелени коридори – практическо решение за природосъобразен туризъм“

Постигнати резултати:

√ разработване и популяризиране на добри практики за координирано управление на околната среда в граничния регион, което ще улесни устойчивото развитие на туристическия сектор;
√ представени нови подходи и принципи за устойчива употреба на природно, културно-историческите ресурси в трансграничния регион;
√ популяризиране на щадяща околната среда „зелена“ мобилност;
√ заинтересовани страни от двете страни на границата ще работят заедно за популяризиране на иновативни форми за развитие на урбанизираната територия;
√ повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество в областта на опазване на околната среда и културно-историческото наследство и създаване на туристически продукт.

Интернет сайт: www.greencorridors.burgas.bg

Стойност на инвестицията

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ 2007-2013

Бюджет на проекта: 76 506 €